Kontakty

Informacje prawne

Informacje prawne

Strona dostępna pod adresem www.kivismart.com/pl (zwana dalej „Witryną”) jest przeznaczona do użytku prywatnego. Dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej podlega szczegółowym „Zasadom i warunkom korzystania z Witryny” poniżej oraz obowiązującym przepisom i/lub regulacjom danego kraju. Łącząc się i odwiedzając tę Witrynę, bezwarunkowo i bezwarunkowo akceptujesz w całości niniejsze warunki użytkowania. Właściciel tej witryny zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków użytkowania bez uprzedniego powiadomienia, a także zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści, produktach, usługach opisanych na tej stronie. Każda taka zmiana będzie obowiązkowa dla użytkowników, którzy będą musieli zapoznać się z warunkami korzystania z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Właściciel Witryny ostrzega użytkowników, że duża część zawartości Witryny:

Jakakolwiek reprodukcja, prezentacja, wykorzystanie, adaptacja, modyfikacja, włączenie, tłumaczenie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami (papier, audio, wideo, obraz komputerowy itp.) jakichkolwiek \ logo, znaków towarowych wymienionych powyżej, a także zdjęcia lub inne informacje o produktach prezentowane w Witrynie są zabronione.

We wszystkich innych przypadkach każde takie użycie będzie uważane za naruszenie praw autorskich i/lub praw do wzorów i/lub znaków towarowych, a takie naruszenie będzie karane zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

Oprogramowanie, znaki towarowe i logo używane na stronie są własnością odpowiednich firm i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właścicieli tych znaków towarowych i logo. To oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i wymaga umowy licencyjnej. Ich wykorzystanie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione. To oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, a jego użycie w Witrynie podlega wewnętrznej umowie licencyjnej. Jego nieautoryzowane użycie stanowi naruszenie praw autorskich.

Informacje o produktach i usługach

Obrazy graficzne, zdjęcia, filmy oraz informacje prezentowane na stronach niniejszego Serwisu oparte są na danych technicznych aktualnych w momencie ich umieszczenia w Serwisie lub w momencie dokonania w nich odpowiednich uzupełnień i zmian. KIVI nie może zagwarantować, że wszystkie informacje są aktualne w momencie przeglądania witryny. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia swoich produktów, KIVI zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyposażenia, kolorów i opcji w dowolnym momencie. Ponadto nowoczesne technologie reprodukcji obrazu nie pozwalają na niezawodne odwzorowanie kolorów. W każdym razie cała zawartość strony jest prezentowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

Ponadto KIVI nie może zagwarantować, że witryna jest wolna od błędów i wirusów, które mogą uszkodzić elektroniczny sprzęt komputerowy i/lub oprogramowanie. Biorąc pod uwagę warunek zmiany warunków sprzedaży, za obowiązujące uważa się ceny z dnia dostawy. Podane ceny należy traktować jako zalecane dla naszych partnerów. Ceny obowiązują w momencie publikacji, o ile nie zaznaczono inaczej, i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje o aktualnych cenach można uzyskać od oficjalnych dealerów.

KIVI/ KIVI MEDIA i dane osobowe

Rejestracja Użytkownika w serwisie KIVI jest bezpłatna, dobrowolna i odbywa się pod adresem w Internecie: http://www.kivismart.com/pl Użytkownikiem Serwisu jest osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie zgodnie z procedurą ustanowiona niniejszym Regulaminem, która osiągnęła pełnoletność wymaganą przez ustawodawstwo Ukrainy do akceptacji niniejszego Regulaminu i posiada odpowiednie uprawnienia (wcześniej i dalej – Użytkownik).

KIVI przestrzega przepisów obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas korzystania z tej witryny dotyczące danych osobowych (numery telefonów, adresy itp.) będą wykorzystywane przez KIVI wyłącznie do celów określonych poniżej. Przekazując informacje podczas korzystania z tej witryny, jak również w ramach wszelkich innych kontaktów z KIVI, zgadzasz się, że odpowiednie informacje nie są poufne i mogą być przechowywane i wykorzystywane przez KIVI teraz i w przyszłości w celu:

Zgadzasz się również, że KIVI przekaże wspomniane informacje autoryzowanym dealerom KIVI, a także spółkom z grupy KIVI i innym firmom partnerskim w powyższych celach. Jeśli nie chcesz, aby informacje, które podajesz, były udostępniane stronom trzecim, zaznacz odpowiednie pole na dowolnym formularzu, którego używasz do przekazywania takich informacji. W szczególności KIVI może wykorzystać Twój numer telefonu i inne dane kontaktowe, aby się z Tobą skontaktować.

Jeśli nie chcesz, aby KIVI mogła korzystać z tych informacji, możesz w każdej chwili usunąć stronę ze swoimi danymi osobowymi.

Ochrona danych osobowych i zasady korzystania z plików cookies (Cookies)

1. Dane osobowe

Korzystanie z tej strony jest możliwe bez podawania swoich danych osobowych i innych informacji poufnych. Jeśli chodzi o dane osobowe, które nam przekazałeś, KIVI gwarantuje ich zachowanie i bezpieczeństwo. Niektóre dane osobowe są niezbędne w celu pełniejszego zaspokojenia Twoich próśb o informacje i/lub w celu przetworzenia Twojej prośby, na przykład w celu zapisania się do newslettera, i do tych celów mogą być przekazywane stronom trzecim.

Zwracamy uwagę, że w celu poprawy jakości świadczenia usług niektóre dane nieosobowe mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania przez Państwa z serwisu.

2. Cookies

Użytkownik jest informowany, że Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki, które są wysyłane na urządzenie użytkownika (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) w celu ułatwienia nawigacji w serwisie oraz prowadzenia statystyk. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies poprzez zaznaczenie tej opcji w ustawieniach przeglądarki.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i odpowiedzialność

Korzystając z tej Witryny, ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania. KIVI, jej przedstawiciele, członkowie sieci i innych struktur nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody materialne, utrata danych lub programów, straty finansowe, wynikające z korzystania z tej Witryny lub witryn z nią powiązanych. Zwracamy uwagę na fakt, że niektóre produkty lub usługi świadczone w Witrynie mogą podlegać specjalnym regulacjom, a także ograniczeniom i/lub być zamknięte w niektórych krajach.

Na swojej stronie internetowej firma KIVI daje Ci możliwość wysyłania osobistych wiadomości przez serwery, co pozwala na przekazanie innym osobom Twoich kontaktów, linków do artykułów lub dokumentów.

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownicy Witryny zobowiązują się do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania i będą korzystać z Witryny na własne ryzyko. Podczas korzystania z Witryny automatycznie zakłada się, że użytkownik zaakceptował niniejsze warunki użytkowania. KIVI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej Witryny. Użytkownicy muszą chronić swój sprzęt komputerowy przed wirusami, KIVI nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ta Strona i prezentowane dane podlegają polskiemu prawu i są sporządzone w języku polskim.

Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub realizacją niniejszych warunków muszą być rozstrzygane przez sądy Ukrainy zgodnie z ustaloną jurysdykcją i jurysdykcją lub w inny sposób na podstawie odrębnej umowy z drugą stroną.

Prawa do wykorzystania zdjęć i filmów

Prawa do zdjęć i filmów użytych w serwisie należą do firmy KIVI SMART PURCHASING, jej struktur lub partnerów, o ile nie wskazano inaczej. Jeśli wskazano inaczej, prawa do zdjęć i filmów należą do wskazanych firm lub konkretnych osób.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje są dostarczane przez firmę „tak jak są”, bez żadnej gwarancji, rzeczywistej lub dorozumianej, w tym bez gwarancji przydatności handlowej, wykorzystania do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Na naszych stronach internetowych znajdziesz również linki do innych zasobów internetowych. Pragniemy zaznaczyć, że nie mamy nic wspólnego z formą i treścią stron, do których prowadzą łącza. W związku z tym nie możemy zagwarantować przydatności, poprawności, kompletności ani jakości danych udostępnianych na tych stronach. W związku z powyższym oświadczamy, że nie mamy nic wspólnego z jakąkolwiek zawartością tych stron. Postanowienie to dotyczy wszystkich linków do jakichkolwiek stron zewnętrznych umieszczonych na naszych stronach internetowych, jak również ich treści.

"KIVI". WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ SPÓŁKI " LLC KIVI SMART PURCHASING".

Drogi Kliencie, jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapytaj eksperta w komunikatorze lub napisz do nas Kontakty
Wybierz komunikator do komunikacji