Kontakt

Právne informácie

Právne informácie

Stránka, ktorá je dostupná na adrese www.kivismart.com/sk (ďalej len „Stránka“), je určená na súkromné použitie. Prístup a používanie tejto stránky podlieha podrobným „Pravidlám a podmienkam používania stránky“ nižšie a platným zákonom a/alebo predpisom konkrétnej krajiny. Pripojením a návštevou tejto Stránky bezpodmienečne a bezpodmienečne akceptujete tieto podmienky používania v plnom rozsahu. Vlastník tejto Stránky si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať tieto podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia a tiež si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v obsahu, produktoch, službách popísaných na tejto stránke. Každá takáto zmena bude povinná pre používateľov, ktorí si potrebujú prečítať podmienky používania tejto stránky.

Práva duševného vlastníctva

Vlastník stránky upozorňuje používateľov, že veľká časť obsahu stránky:

Akákoľvek reprodukcia, prezentácia, použitie, prispôsobenie, úprava, zahrnutie, preklad, vcelku alebo čiastočne, v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami (papier, zvuk, video, počítačový obrázok atď.) akýchkoľvek \ log, ochranných známok uvedených vyššie, ako aj obrázky alebo iné informácie o produktoch prezentovaných na Stránke sú zakázané.

Vo všetkých ostatných prípadoch bude každé takéto použitie považované za porušenie autorských práv a/alebo práv na dizajn a/alebo ochranných známok a takéto porušenie bude potrestané podľa platných zákonov konkrétnej krajiny.

Softvér, ochranné známky a logá použité na stránke sú majetkom príslušných spoločností a nesmú byť použité bez súhlasu vlastníkov týchto ochranných známok a log. Tento softvér je chránený autorskými právami a vyžaduje licenčnú zmluvu. Ich použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je prísne zakázané. Tento softvér je chránený autorským právom a jeho používanie na Stránke podlieha internej licenčnej zmluve. Jeho neoprávnené použitie je porušením autorských práv.

Informácie o produktoch a službách

Grafické obrázky, fotografie, videá a informácie prezentované na stránkach tejto stránky sú založené na technických údajoch platných v čase ich umiestnenia na stránku alebo v čase, keď sa k nim pridajú vhodné doplnky a zmeny. KIVI nemôže zaručiť, že všetky informácie sú aktuálne v čase, keď si prezeráte stránku. V súlade s politikou neustáleho zlepšovania svojich produktov si KIVI vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie, vybavenie, farby a možnosti. Navyše moderné technológie reprodukcie obrazu neumožňujú spoľahlivú reprodukciu farieb. V každom prípade je všetok obsah stránky prezentovaný výlučne na informačné účely a nevyplýva z neho žiadne záväzky.

Spoločnosť KIVI tiež nemôže zaručiť, že stránka neobsahuje chyby a vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše elektronické počítačové vybavenie a/alebo softvér. S prihliadnutím na podmienku zmeny podmienok predaja sa za platné považujú ceny v deň dodania. Uvedené ceny by sa mali považovať za odporúčané pre našich partnerov. Ceny sú platné v čase zverejnenia, pokiaľ nie je uvedené inak, a môžu sa zmeniť bez upozornenia. Informácie o aktuálnych cenách získate od oficiálnych predajcov.

KIVI/ KIVI MEDIA a Osobné údaje

Registrácia užívateľa na stránke KIVI je bezplatná, dobrovoľná a vykonáva sa na internetovej adrese: http://www.kivismart.com/sk Používateľom stránky je fyzická osoba zaregistrovaná na stránke v súlade s postupom ustanovený týmito pravidlami, ktorý dosiahol zákonný vek podľa právnych predpisov Ukrajiny na prijatie týchto pravidiel a má príslušné oprávnenie (predtým a ďalej - Používateľ).

KIVI spĺňa ustanovenia platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Akékoľvek informácie, ktoré poskytnete pri používaní tejto stránky týkajúce sa osobných údajov (telefónne čísla, adresy atď.), použije KIVI iba na účely uvedené nižšie. Poskytnutím informácií pri používaní tejto stránky, ako aj prostredníctvom akéhokoľvek iného kontaktu so spoločnosťou KIVI súhlasíte s tým, že príslušné informácie nie sú dôverné a spoločnosť KIVI ich môže uložiť a použiť teraz aj v budúcnosti na účely:

Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť KIVI poskytne uvedené informácie autorizovaným predajcom KIVI, ako aj spoločnostiam v rámci skupiny spoločností KIVI a ďalším partnerským spoločnostiam na vyššie uvedené účely. Ak si neželáte, aby boli poskytnuté informácie zdieľané s tretími stranami, začiarknite príslušné políčko na akomkoľvek formulári, ktorý používate na poskytnutie takýchto informácií. KIVI môže najmä použiť vaše telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie, aby vás kontaktovala

Ak si neželáte, aby spoločnosť KIVI mohla použiť tieto informácie, môžete stránku s vašimi osobnými údajmi kedykoľvek vymazať.

Ochrana osobných údajov a pravidlá používania cookies (Cookies)

1. Osobné údaje

Používanie tejto stránky je možné bez poskytnutia vašich osobných údajov a iných dôverných informácií. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, KIVI zaručuje ich uchovanie a bezpečnosť. Niektoré osobné údaje sú potrebné na plnohodnotnejšie uspokojenie vašich žiadostí o informácie a/alebo na spracovanie vašej žiadosti, napríklad prihlásenie sa na odber noviniek, a na tieto účely môžu byť postúpené tretím stranám.

Upozorňujeme na skutočnosť, že za účelom zlepšenia kvality poskytovania služieb môžu byť niektoré neosobné informácie zhromažďované automaticky, keď používate stránku.

2. Súbory cookie

Používateľ je informovaný, že Stránka používa súbory cookie. Sú to malé súbory, ktoré sa odosielajú do zariadenia používateľa (počítač, notebook, tablet, smartfón atď.), aby sa uľahčila navigácia na stránke a viedli štatistiky. Užívateľ môže zakázať cookies výberom tejto možnosti v nastaveniach prehliadača.

Zrieknutie sa zodpovednosti a zodpovednosť

Používaním tejto Stránky nesiete plnú zodpovednosť za svoje činy. Spoločnosť KIVI, jej zástupcovia, členovia siete a iné štruktúry nezodpovedajú za škody, priame alebo nepriame, ako sú materiálne škody, strata údajov alebo programov, finančné straty, v dôsledku používania tejto stránky alebo stránok s ňou spojených. Upozorňujeme na skutočnosť, že určité produkty alebo služby poskytované na Stránke môžu podliehať osobitným predpisom, ako aj obmedzeniam a/alebo môžu byť v niektorých krajinách uzavreté.

Spoločnosť KIVI vám na svojej webovej stránke dáva možnosť posielať osobné správy cez servery, čo vám umožní sprostredkovať iným ľuďom vaše kontakty, odkazy na články či dokumenty.

Zodpovednosť užívateľa

Používatelia stránky sa zaväzujú dodržiavať tieto podmienky používania a budú používať stránku na vlastné riziko. Pri používaní Stránky sa automaticky predpokladá, že používateľ akceptoval tieto podmienky používania. KIVI nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s používaním tejto stránky. Používatelia musia chrániť svoj hardvér pred vírusmi, KIVI nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Táto stránka a prezentované údaje podliehajú legislatíve Slovenskej republiky a sú napísané v slovenskom jazyku.

Akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s výkladom alebo implementáciou týchto podmienok musí byť riešený na súdoch Ukrajiny v súlade so stanovenou jurisdikciou a jurisdikciou, alebo iným spôsobom, samostatnou dohodou s druhou stranou.

Práva na používanie fotografií a videí

Práva na fotografie a videá použité na stránke patria spoločnosti KIVI SMART NÁKUP, ich štruktúram alebo partnerom, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak je uvedené inak, práva na fotografie a videá patria uvedeným spoločnostiam alebo konkrétnym osobám.

Záruky a zodpovednosť

Informácie poskytuje spoločnosť „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky, skutočnej alebo implicitnej, vrátane záruky predajnosti, použitia na akýkoľvek konkrétny účel alebo neporušenia práv tretích strán. Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové zdroje. Radi by sme upozornili, že s formou a obsahom odkazovaných stránok nemáme nič spoločné. Preto nemôžeme zaručiť relevantnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu údajov poskytovaných na týchto stránkach. Vzhľadom na vyššie uvedené vyhlasujeme, že nemáme nič spoločné so žiadnym obsahom uvedených stránok. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky odkazy na akékoľvek externé stránky umiestnené na našich internetových stránkach, ako aj na ich obsah.

"KIVI". VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

POUŽITIE MATERIÁLOV JE MOŽNÉ LEN S POVOLENÍM SPOLOČNOSTI "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Vážený klient, ak máte nejaké otázky, opýtajte sa odborníka v messengeri alebo nám napíšte na Kontakt
Vyberte si messenger na komunikáciu