Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції під умовною назвою«Пакет телебачення у подарунок»

(далі за текстом – «Правила»)

 

1. Загальні умови:

1.1. Замовником, Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІВІСМАРТЮА», код ЄДРПОУ 43325558 (надалі «Замовник», «Організатор»/«Виконавець»)

1.2. Метою проведення Акції «Пакет телебачення у подарунок», що включає в себе «ТВ-Пакет «Вільний» – послуга з надання доступу до перегляду Контенту та перегляду ТБ-пакету через Сервіс KIVI MEDIA (з умовною назвою Пакет «Вільний»), (надалі – «Акція») – є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ «KIVI» (далі - «Продукція»), серед існуючих та потенційних споживачів, підвищення споживчого інтересу до такої продукції та підвищення обізнаності серед потенційних споживачів щодо Продукції.

1.3. Організатор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сервісу будь-який Контент без попередження Користувача, в тому числі у зв'язку із закінченням строку дії ліцензійних угод із правоволодільцями і/або додавати на Сервіс, змінювати будь Контент без попередження Користувача.

1.4 В рамках Акції, серед Учасників Акції, яким на момент старту Акції виповнилося 18 років, проводиться вручення Подарунків.

1.5. Акція проводиться території України, за винятком АР Крим та територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

1.6. Акція розповсюджується на всі фірмові моделі телевізорів KIVI на GoogleAndroid TV 9 та на нових моделях з Android TV. Модельний ряд Пристроїв з наступними індексами: *H710* *F710* *U710* *U720* *H740* *F790* *F740* *U740* *U790*.

1.7. Акція діє з 15  вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року або протягом наявності Подарунків.


2. Вимоги до Учасників Акції:

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років. Замовник не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути:

а) працівники Замовника, Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б) власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).


3. Подарунковий фонд Акції.

3.1. Подарунком Акції є промо-код, що надає право отримати доступ без додаткової абонентської плати до пакету онлайн телебачення «___» терміном на місяців. Термін дії  пакету онлайн телебачення «Вільний» без додаткової абонентської плати може бути подовжено без додаткового повідомлення Учасника Акції.

3.2. Подарунковий фонд Акції складає - 1 промо-код.

3.3. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.

3.4. Один Учасник Акції може отримати лише один Подарунок.

3.5. Замовник залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.


4. Для отримання Подарунку необхідно:

4.1. Придбати Продукцію та провести активацію пристрою.

4.2. При активації в діалоговому вікні ввести свій номер телефону, що здатний прийняти вхідне текстове повідомлення.

4.3. Отримати промо-код на свій телефон та ввести код в діалогове вікно.

4.4. Виконати команди підказки діалогового вікна та почати користуватись пакетом онлайн телебачення «Вільний».

4.5. У випадку, якщо Учасник Акції не виконав дії, зазначені в пунктах 4.1-4.4 даних Правил, такому Учаснику Акції може бути відмовлено в отриманні Подарунку. В цьому випадку буде вважатись, що такий учасник, добровільно, самостійно відмовився від Подарунку. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається, а такий Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.


5. Умови участі в Акції:

5.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 2.1 цих Правил та виконали умови, зазначені в п. 4 цих Правил, які повністю згодні з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п.2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»)..

 

6. Особливості Акції

6.1. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.


7. Порядок, умови і терміни отримання Подарунку

7.1. Подарунок буде вручено Учаснику наступним чином:

7.1.1. за умови належного виконання учасником Акції умов цих Правил вручення Подарунку відбувається шляхом надсилання промо-коду текстовим повідомленням.

7.2. Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації: контактний телефон та іншу інформацію на вимогу Замовника.

7.3. Якщо учасник Акції, з певних причин, незалежних від Замовника / Організатора /Виконавця, не має можливості одержати Подарунок, це не дає йому права на отримання будь-якої компенсації, а Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.


8. Загальні умови Акції

8.1. Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення Акції, можна отримати на веб-сайті kivi.ua/promotion.

8.2. Подарунки Переможцю Акції в грошовому еквіваленті не видаються.

8.3. Замовник/Виконавець/Організатор не несе відповідальності за:

- не ознайомлення учасниками з цими Правилами;

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах.

8.4. Беручи участь у Акції, Учасник  Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:

- Замовник та Виконавець мають право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.

- Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Замовником / Виконавцем / Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Замовника чи Виконавця / Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем/Замовником/Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання з рекламною/маркетинговою метою, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником /Виконавцем/ Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Замовника, які проводитимуться в майбутньому).

8.5. Учасник / Переможець має право відкликати згоду на обробку персональних даних Учасника / Переможця, надіславши повідомлення про відкликання за адресою: Україна, м. 01014, Київ, вул. Звіринецька, 63. Відкликання надаються у вільній формі.

8.6. Замовник / Виконавець / Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.7. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами.


9. Обмеження:

9.1. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості й кількості Подарунків, зазначених у цих Правилах.

9.2. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції наданих Подарунків після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.

9.3. Замовник/ Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника / Виконавця / Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

9.4. Право на отримання Подарунків мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

9.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактних даних).

9.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

9.7. У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Подарунку.

9.8. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Замовником Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на сайті.

9.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції та оскарженню не підлягає.


Lieber Kunde, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einen Experten im Messenger oder schreiben Sie uns an Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Bitte wählen Sie einen Messenger für die Kommunikation aus